Algemene voorwaarden

 

1. Toepassingsgebied
De rechtsverhouding tussen Tartine & Meer, met maatschappelijke zetel te Herhout 31, 1570 Tollembeek en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst').

TARTINE & MEER behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven. Het inschrijven voor een workshop van Tartine & Meer leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Tartine & Meer.  Tartine & meer behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

Tartine & Meer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. 

2. Bedrijfsgegevens
Tartine & Meer - Herhout 31, 1570 Tollembeek - BE0733.907.641

Chloë Van Den Broecke - 0474804688

3. Workshops
De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen,  beschreven op de website www.tartine-en-meer.be ; De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie die voorzien wordt op de website. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst
De bestellingen van workshops en producten zijn op voorhand te betalen. Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan de klant/koper kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail (binnen 2 à 3 dagen) op het door de klant opgegeven emailadres. De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand door middel van de betaling.  

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop. Deze personen ontvangen eveneens een bevestigingsmail.

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

5. Annulatie / afgelasten

Indien de deelnemer/klant niet aanwezig kan zijn bij de workshop, maar zich wel had ingeschreven dient deze dit te melden via e-mail. De retributie van het inschrijvingsbedrag is afhankelijk van de termijn van annulering. 

 • Annuleert de klant meer dan 2 maanden (60 dagen) voor de workshop, krijgt deze de betaling teruggestort.

 • Bij annulering vanaf 2 maanden (60 dagen) voor de start van de workshop gebeurt er geen terugbetaling. De klant kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn plaats kan innemen. Ook dit meldt de klant via e-mail.

 • Kan de workshop niet doorgaan omwille van de COVID19-maatregelen, dan wordt de workshop opnieuw ingepland op een latere datum. Past die datum niet voor de klant, dan krijgt de klant de kans om op een later tijdstip aan een andere workshop van Tartien & Meer deel te nemen. 

 • Als de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt er geen terugbetaling. 

Tartine & meer behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. Tartine & meer zal het nodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v.een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het aflassen van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6. Prijzen
De prijzen van Tartine & Meer (behoudens anders vermeld) zijn uitgedrukt inclusief btw en exclusief verzend, transport- en administratiekosten. Tartine & Meer behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst.  Maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
De betaling gebeurt door middel van overschrijving. Andere betalingsmogelijkheden worden (voorlopig nog) niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

7. Schade en aansprakelijkheid
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kanTartine & meer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten.

In geval van schadeaanspraken naar Tartine & Meer dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro/bedrag van het ticket.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan Tartine & meer de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

Tartine & Meer levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Tartine & meer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Tartine & meer kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (www.tartine-en-meer.be) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Tartine & Meer geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Tartine & Meer kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

tartine & Meer verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


8. Overmacht
Tartine & Meer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzien en onvermijdbaar waren, inbegrepen vertragingen in transport, stakingen, ziekte, ziekte van gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, etc. die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken. 

De koper/klant heeft het recht de herziening of opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek. Zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

9: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij tartine & Meer.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de Klant aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen; 


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant tartine & Meer  (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar Tartine & Meer. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tartien & Meer zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Tartine & Meer alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tartine & Meer op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Tartine & Meer wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Tartine & Meer betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

De Klant kan het herroepingsrecht evenwel niet uitoefenen voor: 

 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding  (o.a. aankoop tickets), indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software, e-book-);
   

10. Intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en Copyright

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tartine & Meer of rechthoudende derden.
Op de gebruikte foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Tartine & Meer is copyright van toepassing.

Delen van foto’s van de website/webshop/workshop is enkel toegestaan, mits schriftelijke toestemming en vermelding  ‘Tartine & Meer’ .
Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren. 

Dit alles onverminderd het recht van Tartine & Meer om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

11. Privacy

Zie privacy policy


12. Klachten
Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan Tartine & meer en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de producten/workshop. 

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van tartine & Meer indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Tartine & Meer zonder dat Tartine & Meer daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

13. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

14. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

15. Geen overdracht van rechten 

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van Tartine & Meer

16.  Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van Tartine & Meer gevestigd is.

Tartine & Meer, gevestigd te Herhout 31 , 1570 Tollembeek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden en zoals uiteengezet in de privacy policy. 

Tartine en meer 

Herhout 31

1570 Galmaarden

BE0733 907 641

AXA: BE69 7512 1005 7378

0474 80 46 88 

chloe@tartine-en-meer.be